Om generalforsamlingen

Grundejerforeningen Møllemosen afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned, jævnfør vedtægterne for Grundejerforeningen Møllemosen.

Læs seneste referat her.

På Generalforsamlingen skal agendaen, ifølge vedtægterne, mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse

4. Indkomne forslag: (a) fra bestyrelsen, (b) fra medlemmerne

5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen udgøres af fire til seks medlemmer inklusiv formanden

Formand og mindst et øvrigt bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Mindst to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen

Valg af mindst én suppleant til bestyrelsen

Valg af revisor samt revisorsuppleant

 

 

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.

 

(Opdateret 26-01-2023)