Generalforsamling

Grundejerforeningen Møllemosen afholder hvert år ordinær generalforsamling inden udgangen af april måned, jævnfør vedtægterne for Grundejerforeningen Møllemosen.

Læs seneste referat her.

På Generalforsamlingen skal agendaen, ifølge vedtægterne, mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning. om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

    Øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

    Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer.

5. Indkomne forslag

6. Fastlæggelse af kontingent

7. Dagsorden for antenneforeningen ifølge vedtægterne

 

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.

 

(Opdateret 27-04-2022)